منجي در دين يهود 1

اعتقاد به ظهور يك منجى بزرگ جهانى و اشتياق، به ظهور يك رهبر آسمانى در ميان يهود ، آن چنان اصيل و ريشه دار است كه در طول تاريخ اين ملّت، مدّعيان شگفتى را پديد آورده.
در تورات پس از شرح چگونگي تكوين جهان هستي، خلقت انسان و ذكر تاريخ پيامبران اوليه، ظهور منجي موعود به بشر نويد داده مي شود. انتظار، جوهره اصلي يهوديت در همه زمان ها به شمار مي رود در واقع يكي از پايه هاي اساسي و اصول مهم آيين يهود ایمان به ظهور منجی موعود می باشد .
طبق نظر عالمان دين يهود هر فرد يهودي كه به منجي موعود اعتقاد نداشته باشد يا چشم به راه آمدن او نباشد، منكر سخنان حضرت موسي و ديگر انبياي بني اسرائيل است.
این منجی كه ماشیح نام گرفته است, یك منجی انسانی است و از نسل داوود پیغمبر و از ممیزاتش روح مسیحایی و فیض از درجات نبوت است كه به واسطه آن فیض بر ظالمان زمان می شورد و عدل را در دنیا گسترش می دهد.

/ 0 نظر / 19 بازدید